SLO | ENG | HR | SRB | BG | HU Начало | Образование | За нас | Контакти | Законодателство  
 
Naton Bulgaria
  Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest  
 
   
Naton HR > Cotrugli > EMBA - Executive Master of Business Administration

EMBA - Executive Master of Business Administration


Учебният план за ЕМВА програмата е създаден с оглед задоволяване нуждите на средните и старшите управители. Около 50% от плана е изграден така, че да покрие широк диапазон от области на действие с цел да подсили основните управленски умения.

Останалите 50% от учебния план са предвидени за усилване на стратегическото мислене, ръководните и междуличностни умения на всички участници с цел да се развият по-ефективно техните управленски умения и способности за внедряване на промени.

Тази двегодишна програма гарантира минимално отсъствие от работа, защото повечето от модулите се състоят в един дълъг уикенд от месеца, обикновено от петък до неделя.

  
Modules: 560 contact hours 

Модули: 560 учебни часа

Team Project Групов проект
Individual Project Индивидуален проект
Final Presentation Окончателна презентация
 

Защо EMBA?

Програмата ЕМВА е създадена за опитни мениджъри, които имат желание да научат нови умения и инструменти и да споделят техния опит с управители от различни бизнес области. Програмата насърчава участниците да работят с различни отдели и служби за създаване на стойност.
 
Expert faculty 

Експертен колеж: Нашият колеж се състои от световно реномирани учени, практици и преподаватели.

Network, work and socialize with peers Връзки, работа и социализация с колеги:  Участниците изграждат стойностни отношения за техните компании и кариери.
Address current work challenges Справяне с настоящи професионални предизвикателства: Приложете наученото директно чрез модулни задания и чрез задълбочени проекти, както и чрез разрешаване на реални бизнес предизвикателства.
  
Benefits to sponsor organizations Ползи за организациите: учене по време на работа. Това означава, че участниците прилагат наученото на работното място, докато споделят професионалния си опит в класната стая.
Participant value may increase significantly upon graduation Стойността на участника може значително да се увеличи след завършване: Според изследване на портала „Moj Posao” през 2010 година, магистрите по бизнес администрация получават увеличение на заплатата в размер на 42% след завършване.

Концепция на програмата ЕМВА

Програмата е изградена така, че да се напасне към динамичния график на управители, които търсят здравословния баланс между личния и професионалния живот.

Тази двегодишна програма гарантира минимално отсъствие от работа, след като повечето модули се състоят през един дълъг уикенд от месеца, обикновено от петък до неделя.

Length: 20 months 

Времетраене: 20 месеца

Modules: 16 Модули: 16
BuContact hours: 560 Учебни часове: 580
Days out of office: 24 Работни дни: 24
Team Project Групов проект
Individual Project Индивидуален проект
Final Presentation Окончателна презентация
 

От участниците се очаква да вложат определено количество време в подготвителни четива, подготовка за изпити и групови проекти в тяхната организация.

Обучителна такса: € 18.000 + ДДС 
Цената включва обучение и учебни материали. Разходи за транспорт / настаняване и литература не са включени.

ЕМВА модули

УПРАВЛЕНСКА ИКОНОМИКА И КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ

Целта на първата половина на модула е да подготви студентите със знания относно основните принципи на микро и макроикономиката и тяхното значение за вземането на решения от управлението. Курсът покрива много теории и подходи, за да помогне на студентите да различат въздействието на икономическите сили върху функционални или стратегически управленски решения в съвременните организационни ситуации.

Втората половина на модула цели да подготви студентите с основно разбиране на фундаменталните техники в количествения статистически анализ и тяхното приложение в практически бизнес ситуации.

СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ 

Курсът по стратегически маркетинг разглежда основния аспект на маркетинга, фокусирайки се върху най-важните стратегически проблеми. Целта е да се даде възможност на участниците да анализират основните промени и иновации и начините на внедряване на маркетинг по света.

КРЕАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

По време на този курс студентите се учат да възприемат концепциите и инструментите, които задвижват предприемаческата инициатива. В курс от три секции, студентите разработват задълбочен бизнес план или проект от техен непосредствен интерес. Първата секция покрива концептуалната рамка на предприемачеството чрез изграждане на градивните елементи, позволяващи на студентите да овладеят всички аспекти от разработването на обширен бизнес план и модификация на неговите креативни и предприемачески елементи. Целта е да се покрият необходимите критерии за разработване на нови бизнес рискове, на нов продукт или внедряване на нова стратегия за развитие на вече съществуващ бизнес. Последната секция се състои от представяне на бизнес плана пред комитет, съставен от преподаватели на COTRUGLI.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

Курсът цели да подобри уменията на студента да разрешава сложни управленски проблеми и да взема решения в условия на несигурност, конкуриращи се цели и стимули, както и сериозни ограничения. Курсът покрива поведенчески, количествени и стратегически подходи към вземането на решения и предлага техники, които позволяват структуриран подход към вземането на решения: от разпознаването на ситуации, в които трябва да се вземе решение, разбирането на съществените особености, до придобиването на прозрения, изясняващи кое е правилното действие и защо.

ФИНАНСОВА И УПРАВЛЕНСКА ОТЧЕТНОСТ 

Курсът покрива преглед над финансовата отчетност, тема, която отново е адресирана в финансовия курс. Принципно курсът се фокусира върху стойността и управленското счетоводство, показвайки в детайли как тези дисциплини се използват като ключови индикатори в услуга на процеса по вземане на решения. Управленското счетоводство въвежда същинските концепции и терминология на счетоводството. То представя устройството на управленската счетоводна система и същевременно показва разнообразни (понякога непреднамерени) дисфункционални последствия на традиционното счетоводство. Този курс показва как числата помагат на вземането на решения, като също така подчертава нуждата от допълнителен анализ.

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ

Целта на този курс е да предостави на студентите общ поглед върху основните принципи на управлението на финанси. Курсът основно представя инструменти и техники, включително времевата стойност на парите, анализ на настоящата нетна стойност, риск и възвръщаемост и ефекта от ливъридж. Остатъкът от финасовия курс е фокусиран върху прилагането на тези техники и инструменти над често срещани и значими събития в корпоративните финанси, включително капиталово бюджетиране, политика на капиталовата структура, стойност на капиталовата преценка, финансово планиране и проста оценка. Основният елемент в целия курс е концепцията за създаване на стойност.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

По време на курса за управление на човешки ресурси студентите ще научат как да оценяват нарастващата важност от управлението на хора за успеха на бизнеса. От тях се очаква да участват в развитие и внедряване на стратегия за управление на човешки ресурси, покриваща организационален дизайн и развитие, управление на процесите, свързани с човешките ресурси и директно въвличане на човешки ресурси с ключови личности. Разбирането на основните принципи и функции на управлението на човешки ресурси гарантира тяхната ефективност и повишението на техния принос за организациите.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ 

Успехът в продажбите е по-зависим от правилното управление на продажбите, отколкото от залагането на процеси и трикове за продажби. Управление на продажбите означава управление на хора. Управлението на продажби означава вдъхновение, мотивация, създаване на примери, помощ в разрешаването на проблеми и контрол на ефективността на продажбите и свързаните дейности...

Студентите ще научат ключови принципи за управление на продажбите и ще получат задълбочени познания относно някои решаващи концепции за продажби. По време на курса темите по управление на продажбите са свързани с маркетинг, управление на човешки ресурси, бизнес стратегия..., за да покажат взаимовръзките между различните бизнес функции и да почертаят ползите от вътрешното сътрудничество. В края на модула студентите ще знаят как да оценяват и да подобряват управлението на продажбите в техните компании или как да работят по-ефективно с отдел продажби (в случай, че не са управители на продажби).

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ 

Курсът по управление на процеси запознава студентите с концепции, техники и практики от управлението на процеси както в индустриално ориентираните органцизации, така и в тези в сферата на услугите. Студентите ще извършват упражнения с цел по-добро разбиране на стратегическата значимост на основното и задълбоченото управление на процеси в рамките на структурирани бизнес начинания.

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ 

Курсът по стратегическо управление ще помогне на студентите в разработването на съвкупност от умения и знания, които формират индивидуален подход в идентифицирането и разрешаването на стратегически проблеми, поставени пред висшия мениджмънт. Използвайки цялостна рамка за формулиране и внедряване на стратегия, както и стратегическо мислене (интуиция, лична преценка и креативност), студентите ще могат да отговорят на решаващи въпроси, свързани с проектирането на конкурентноспособна стратегия, създаване и улавяне на стойност. Този курс ще представи нови игрови стратегии на студентите.

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ 

Курсът по бизнес комуникация служи като основа за обучението на студентите на теоритичната база на вербалната и невербалната комуникация, като ги ръководи през анализа на определени случаи. Той предлага многобройни симулации на бизнес ситуации в среди с разнообразни бизнес култури с цел запознаване на участника с вербалната и невербалната комуникация. Курсът покрива специфики на езика на тялото, умението за слушане, създаването на контакти и предаването на информация.

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

Целта на курса по личностно развитие и управление е да предостави на студентите прозрения, методи и процеси, необходими за ефективното управление на време, за разбирането, управлението и предотвратяването на стрес, изграждането на самочувствие, развитие на емоционалната интелигентност и контрол върху емоционалните състояния. Курсът ясно разграничава стъпките, необходими за поддържането на личностното развитие и помага за схващането на същността на вътрешените ресурси и тяхното качествено управление.

ФИНАНСИ ЗА НАПРЕДНАЛИ

Увеличаване на знанията, придобити по време на курса по управление на финансите е целта на тази част. Курсът по финанси за напреднали основно покрива различни аспекти на финансовата стратегия, избрана за организацията на участника, подчертавайки индикаторите за създаването на стойност. Частен случай на европейска компания се използва за по-добро схващане на връзките между стратегия и финансови цели.

Курсът също така се фокусира върху значителни финансови решения, които водят до създаването на стойност в организацията. В допълнение към това ще бъдат дискутирани различни техники за остойностяване на организацията.

УПРАВЛЕНСКА ПРОГРАМА ЗА НАПРЕДНАЛИ 

Целта на този курс е да развие концептуалните познания и  аналитични умения, необходими за разрешаването на сложни управленски решения и ситуации. Чрез дискутиране на отделни казуси от всички ключови области, предадени през първата година (маркетинг, управленско счетоводство, финанси, стратегии и процеси) Вие ще придобиете опит в идентифицирането на проблеми, определянето на цели, генериране и оценяване на алтернативни решения и организиране на конкретни действия.

РЪКОВОДСТВО 

Подобрението на ръководните умения в динамични, променящи се организации, е решаващо за успеха. Тъй като организациите се развиват съгласно нуждите на целевите им пазари, от ключово значение за управителите на всяко ниво е да покажат ръководни умения. Целта на курса по ръководство е предостави по-добро разбиране на различните подходи на ръководство, характеристиките на ефективния лидер, както и въздействието на контекста и ситуацията на ръководния стил на индивида. Този модул набляга също така на взаимоотношенията между ръководителя и неговите подчинени, подчертавайки ролята на лидера в екипа и обръща внимание на тяхното влияние върху другите с цел подобрение производителността в организациите.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Ускоряващият се бизнес и промяна на пазара в днешната взаимосвързана глобална икономика означава, че само иновативните компании могат да успеят или ще бъдат заместени от иновативната конкуренция. Този интензивен и интерактивен курс е фокусиран върху създаването и представянето на бизнес планове за нови рискове чрез формиране на групи от участници. Студентите прилагат наскоро придобитите знания и умения, за да развият нова бизнес авантюра. По време на процеса на развитие се използват автентични бизнес планове, за адресиране на появяващи се проблеми. След успешно завършване студентите трябва да имат постижим и обстоен бизнес план и да го представят на комитет, състоящ се от преподаватели в бизнес училище COTRUGLI и техни възпитаници.

На нас ни се довериха:
 
 
Naton Bulgaria   Copyright © 2008-2016 Naton d.o.o.,
Всички права запазени
 
Naton HR Slovenia | Naton HR Global | Naton HR Germany | Naton HR Croatia | Naton HR Serbia
Naton HR Bulgaria | Naton HR Hungary