SLO | ENG | HR | SRB | BG | HU Начало | Образование | За нас | Контакти | Законодателство  
 
Naton Bulgaria
  Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest  
 
   
Naton HR > Работодатели > Изградете Вашата корпоративни ценности

Стратегически решения


_______________________________________________________________________________________________________________

Стратегическите решения осигуряват успешно управление на инвестициите в човешките ресурси чрез ефектифно калибриране на HR със стратегическо планиране и корпоративни интереси. Ако се интересувате от организационна структура, управление на промяната, комуникационно планиране или LEAN консултиране, нашите решения предлагат доказани методи за ефективно справяне с Вашите HR предзивикателства и изграждане на корпоративни ценности.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕorgdevelopment

Организационното развитие е повече от изграждане на организационна структура и процеси. То предполага изравняване на стойности, хора, култура и стратегия с визията и мисията на организацията. 

Naton HR Ви предлага решения, които да Ви помогнат в изграждането на Вашата корпоративна екосистема. Нашите консултанти се анганжират ефективно да идентифицират симптоми на проблеми в организацията, да предлагат и ръководят приложението на необходимите мерки за тяхното разрешаване

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА


Организационното структуриране е систематичен процес на дефиниране на структури, процеси, системи и човешки опит, и създаване на ефективна организация, способна да постигне бизнес стратегията. От позицията на организационната структура, организацията е средство за достигане на корпоративните цели.

Добре устроените организации помагат на всички в бизнеса да работят ефективно. Ние помагаме на клиентите ни да избягват бариерите и трудностите, предизвикани от пропуски в организационното планиране и напасваме организационната структура към всички нужди на страните.

Naton HR помага на клиентите си с организационното планиране чрез (ре)формулиране на организационната структура, оценката на работата, преструктуриране на работата и развитие на уменията.


УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА

Ролята на управлението в една организация е да дава направление и прилага общи цели за организацията и да подсигури тяхното изпълнение. Това включва както дългосрочни и краткосрочни стратегии, така и гарантирането, че ежедневната (независима от промяната) работа се извършва правилно без загуби за компанията. Една от най-важните задачи на управлението е да вземе решение за и да приложи промяна.

Naton HR помага на клиентите си в планирането на организационните промени, поставянето на цели, срокове и конкретни ресурси. По време на процеса нашите консултанти играят ролята на „агенти на промяната“, развивайки и напътствайки процеса на промяната и запознавайки работната сила с по-широката организационна картина.

Naton HR помага на клиентите си с ефективно управление на промяната чрез дефиниране на стратегически посоки, процес на стратегическо формулиране и приложение чрез специфични процеси, които удовлетворяват стратегическия план.

 

ОРГАНИЗАЦИОННА КОМУНИКАЦИЯ

 

Един от най-важните, но за съжаление често пренебрегван компонент от процеса на организационното планиране е планирането на корпоративната комуникация. Тя включва всички писмени, устни или електронни комуникации с целеви групи и напечатва корпоративните заповеди, цели или начини за конкретното изпълнение на дадени цели.

Naton HR помага на клиентите си да развият и приложат планове за корпоративна комуникация чрез изграждане на писмените им оповестявания, онлайн комуникации, документиране и наръчници, материали за срещи и конференции, медии и ПР, корпоративна идентичност и т.н.


_______________________________________________________________________________________________________________ 


LEAN КОНСУЛТИРАНЕ

Чрез LEAN консултиране Naton HR подкрепя клиентите си в увеличаването на бизнес потенциала във всяка оперативна среда. LEAN решенията предоставят на клиентите значителни и устойчиви подобрения в производителността като същевременно постигат сериозни спестявания. Ако се интересувате от намаляване на разходите и подобрение качеството на Вашето производство, обърнете се към нас за LEAN съвет.

Основни LEAN процеси и тяхната стойност за Вашия бизнес:


 5S process knowledge implementationXXX
 Error proofing knowledge implementationXXX
 Kaizen knowledge implementationXXX
 Kanban knowledge implementationXXX
 Value stream mapping knowledge implementationXXX
 Material control knowledge implementation

XXX


Освен да помагаме на клиентите да прилагат „LEAN“ начина на работа, ние също ги подкрепяме в установяването на „LEAN“ начина на мислене. Ние обучаваме служителите на основните принципи на LEAN преди тяхната оперативна поява. Чрез трансфер на LEAN знания на служителите, ние предоставяме оптимизирана продукция дългосрочно.

Ние гарантираме на нашите клиенти спестявания, ефективност и висококачествена продукция.


strategic

_______________________________________________________________________________________________________________

На нас ни се довериха:
 
 
Naton Bulgaria   Copyright © 2008-2016 Naton d.o.o.,
Всички права запазени
 
Naton HR Slovenia | Naton HR Global | Naton HR Germany | Naton HR Croatia | Naton HR Serbia
Naton HR Bulgaria | Naton HR Hungary